Zažite s nami slávnostné
odovzdávanie Cien Nadácie Orange
za rok 2015

V kategóriách vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj
sme z 86 nominovaných organizácii vybrali do užšieho výberu 15, ktoré majú šancu získať Cenu Nadácie Orange.

Zahlasujte za jednu, ktorá si zaslúži aj Cenu verejnosti
a vyhrajte pozvánky na galavečer.

Ako to funguje?

  • hlasovať môžete iba za jednu organizáciu, a to do 13. 5. 2016
  • organizácia s najvyšším počtom hlasov získa odmenu
  • troch hlasujúcich vyžrebujeme a pozveme spolu s partnerom
    na slávnostný galavečer

pravidlá a podmienky súťaže

po prvýkrát udeľujeme Cenu verejnosti

svoj hlas môžete venovať jednej z týchto organizácií:

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, o. z.

Zameriava sa na ochranu prírody a na enviromentálne vzdelávanie detí. Na Cenu Nadácie Orange sme ju nominovali za vytvorenie komplexného vzdelávacieho systému pre žiakov základných škôl s názvom Živá učebnica, ktorý sa venuje príbehovému vzdelávaniu a prepája prírodovedné predmety s inými oblasťami. Inšpiráciu prináša nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov, rodičov a v neposlednom rade pre širokú verejnosť.

www.daphne.sk

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, o. z.

Poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti vzdelávania, bývania, zdravia, zamestnanosti, sociálnej a finančnej inklúzie. Na Cenu Nadácie Orange sme ho nominovali za poskytovanie týchto služieb cielených predovšetkým na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny. Projekt nadväzuje na Sporiaci a Mikropôžičkový program a je inovatívnym modelom dlhodobo udržateľného riešenia bývania sociálne vylúčených obyvateľov.

www.etp.sk

Liga za duševné zdravie SR, o. z.

Pomocou preventívnych programov sa liga snaží búrať tabu spojené s duševnými poruchami. Organizuje vzdelávacie programy, na ktorých sa zúčastňujú všetky vekové skupiny od detí až po dôchodcov. Na Cenu Nadácie Orange sme ligu nominovali za vzdelávacie a preventívne programy pre všetky vekové skupiny a za vzdelávací program Zippyho kamaráti, ktorý hravou formou zlepšuje sociálne zručnosti detí v základných školách.

www.dusevnezdravie.sk

Liga za ľudské práva, o. z.

Jej hlavným cieľom je presadzovanie transparentnej a dôstojnej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov. Na Cenu Nadácie Orange sme ju nominovali za presadzovanie zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a za široké spektrum aktivít pre azylantov a cudzincov s cieľom pomôcť im so začlenením do slovenskej spoločnosti.

www.hrl.sk

Mladá Sereď, o. z.

Vďaka práci s dobrovoľníkmi sa jej podarilo získať certifikát potvrdzujúci splnenie štandardu manažmentu dobrovoľníkov. Prostredníctvom programu Erasmus+ sa zúčastňuje na projektoch neformálneho vzdelávania a svojim členom dáva možnosť vycestovať do zahraničných organizácií a rozšíriť si obzor. Nomináciu na Cenu Nadácie Orange získala za kultúrne, verejné a sociálne aktivity, ktoré smerujú ku skutočnému naplneniu potrieb komunity v meste Seredi a okolia.

www.mladasered.sk

Nové školstvo, o. z.

Realizuje výskumné, vzdelávacie, diskusné, kultúrne a spoločenské aktivity a projekty, publikačnú, poradenskú, analytickú, informačnú a osvetovú činnosť. Na zisk Ceny Nadácie Orange sme ho nominovali za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu a za prácu na výskumných, publikačných, diskusných, vzdelávacích aktivitách a projektoch.

www.noveskolstvo.sk

Preles, o. z.

Jeho koncept práce je založený na budovaní väzieb s miestom, kde ľudia žijú, a na aktívnom prístupe k svojmu okoliu, ktoré vníma ako prepojenie verejnosti, firiem a organizácií so samosprávou. Nomináciu na Cenu Nadácie Orange získalo združenie za výraznú podporu a vytváranie fungujúcich komunít, ktoré vedia veľmi efektívne riešiť celý rad problémov, a za budovanie väzieb ľudí aktívnych v starostlivosti o ich okolie v meste Žilina.

www.preles.sk

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o. z.

Občianske združenie vzniklo v roku 1990 a jeho cieľom je hľadať spôsoby, ako pomôcť ľuďom so špecifickými potrebami, v nepriaznivej životnej situácii či seniorom. Na Cenu Nadácie Orange sme ju nominovali za škálu dlhodobých aktivít, ktorými iniciuje zlepšovanie kvality sociálnych a komunitných služieb v priamej práci s klientmi so špecifickými potrebami, ale aj na systémovej úrovni.

www.rpsp.sk

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o. z.

V roku 2006 prvýkrát zaviedla do praxe službu sociálnej rehabilitácie, ktorá sa o dva roky neskôr dostala ako druh sociálnej služby do zákona o sociálnych službách. Nomináciu na Cenu Nadácie Orange získala za dlhodobú snahu zvyšovať mieru kvality života ľudí s autizmom a zároveň za projekt zameraný na sociálnu inklúziu osôb s autizmom formou vzdelávania, prípravy na prácu a na zamestnanie na voľnom trhu práce.

www.sposa.sk

STROM, o. z.

Cieľom združenia je nekonvenčným a priateľským spôsobom inšpirovať talentované deti k vnímaniu matematiky aj z iného pohľadu, ako sú striktné učebnicové poučky. Každoročne organizuje matematické semináre, sústredenia, tímové súťaže. Na Cenu Nadácie Orange sme ho nominovali za prácu s nadpriemerne inteligentnou mládežou, ktorej pomáhajú rozvíjať kritické myslenie a vlastný potenciál prostredníctvom iného vnímania matematiky.

zdruzenie.strom.sk

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia zriadená Kultúrnym združením občanov rómskej národnosti Košického kraja, n. o.

Jej hlavným cieľom bolo a naďalej ostáva zmeniť myslenie a predsudky väčšej časti spoločnosti o rómskej národnostnej menšine, ktorej škola poskytuje plnohodnotný vzdelávací proces. Na Cenu Nadácie Orange sme akadémiu nominovali za neutíchajúcu snahu vychovať novú generáciu Rómov, ktorá bude plnohodnotne participovať na spoločenskom, kultúrnom aj politickom dianí.

www.spark.edupage.org

Športový klub Bokša, o. z.

Krátko po vzniku zastrešil ŠK okrem športových aj niektoré kultúrno-spoločenské aktivity miestnej komunity. Pravidelne pripravuje podujatia, ktoré ponúkajú príležitosť na spoločné stretnutia a zároveň motivujú ľudí. Nomináciu na Cenu Nadácie Orange získal za tvorivý, aktívny prístup a široké zapojenie komunity do podujatí, ako aj za neustálu snahu aktivizovať miestnych obyvateľov k angažovanosti a k napĺňaniu spoločných potrieb.

facebook - Športový klub Bokša

Truc sphérique, o. z. (Stanica Žilina - Záriečie)

Organizácia je zásadnou kultúrnou inštitúciou, ktorá prezentuje súčasné slovenské a európske umenie, ako aj nové myšlienky a nápady z oblasti ekológie, mestského plánovania, ekonomiky a práce s komunitou. Chce inšpirovať ľudí, aby vyrástli v samostatne a kriticky zmýšľajúcich ľudí, ktorí budú presadzovať hodnoty demokracie a ľudskosti. Nomináciu na Cenu Nadácie Orange získala za vytvorenie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a priestoru pre aktivistov - Stanica Žilina-Záriečie, dlhodobé komunitno-kultúrno-vzdelávacie aktivity a neutíchajúcu snahu pracovať na obnove ďalšieho kultúrneho priestoru Novej synagógy - Kunsthalle Žilina.

www.stanica.sk

Združenie Slatinka, o. z.

Poslaním organizácie je ochrana prírodných hodnôt a zvyšovanie účasti miestnej komunity Zvolena a Slatinky na rozhodovaní o projektoch s vplyvom na životné prostredie. Nomináciu na Cenu Nadácie Orange získali za dlhodobé svojpomocné spravovanie obce Slatinka a za vytrvalú prácu budovania komunity, viazanú na opätovnému oživeniu kontroverzného projektu vodného diela Slatinka, ktoré (by) malo zaplaviť obec Slatinka a cenné údolie rieky Slatina.

www.slatinka.sk

Združenie STORM, o. z.

Hlavným cieľom STORMU je prispieť najmä k riešeniu drogovej problematiky a rizikového správania, a to v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Na Cenu Nadácie Orange sme ho nominovali za pestrú škálu aktivít, ktoré sú poskytované ľuďom s rizikovým správaním, a za prístup k riešeniu drogovej problematiky, ako aj za prevenciu rizikového správania u širokej cieľovej skupiny.

www.zdruzeniestorm.sk

ak si lajknete našu Facebook stránku,
dozviete sa o našich aktivitách a novinkách viac